o เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
รพ.สต.อำเภอเมืองยโสธร
รพ.สต.บ้านห้องข่า
รพ.สต.บ้านตาดทอง
รพ.สต.บ้านสว่าง
รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง
รพ.สต.บ้านดอนกลอย
รพ.สต.บ้านสามเพีย
รพ.สต.บ้านดู่ทุ่ง
รพ.สต.บ้านคำแดง
รพ.สต.บ้านคำฮี
รพ.สต.บ้านทุ่งแต้
รพ.สต.บ้านสิงห์
รพ.สต.บ้านนาสะไมย์
รพ.สต.บ้านหนองหอย
รพ.สต.บ้านหนองหิน
รพ.สต.บ้านโนนค้อ
รพ.สต.หนองคู
รพ.สต.บ้านหนองบัว
รพ.สต.บ้านขุมเงิน
รพ.สต.บ้านทุ่งนางโอก
รพ.สต.บ้านหนองเรือ
รพ.ยโสธร
รพ.นายแพทย์หาญ
ศสชบ้านท่าศรีธรรม
ศสช.เมืองยศ
ศสช.เดิด ค่ายบดินทรเดชา