Login เข้าระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร